1Giỏ hàng
2Tài khoản
3Thanh toán
4Hoàn thành


Tên dịch vụ Thời hạn Thành tiền
Dịch Vụ Hosting Thương Mại điện Tử
1 năm 3.060.000 đ Tiết kiêm: 100.000
3 tháng 765.000 đ (255.000/th)
6 tháng 1.530.000 đ (255.000/th)
1 năm 3.060.000 đ (255.000/th)
2 năm 6.120.000 đ (255.000/th)
3 năm 9.180.000 đ (255.000/th)
4 năm 12.240.000 đ (255.000/th)
5 năm 15.300.000 đ (255.000/th)
3.060.000 đ
Tên miền
0 đ
Lựa chọn trình quản lý
0 đ
Thành tiền: 3.060.000 đ
Tổng tiền: 3.060.000 đ