1Giỏ hàng
2Tài khoản
3Thanh toán
4Hoàn thành


Tên dịch vụ Thời hạn Thành tiền
Dịch Vụ Hosting Chuyên Nghiệp
1 năm 1.860.000 đ Tiết kiêm: 100.000
3 tháng 465.000 đ (155.000/th)
6 tháng 930.000 đ (155.000/th)
1 năm 1.860.000 đ (155.000/th)
2 năm 3.720.000 đ (155.000/th)
3 năm 5.580.000 đ (155.000/th)
4 năm 7.440.000 đ (155.000/th)
5 năm 9.300.000 đ (155.000/th)
1.860.000 đ
Tên miền
0 đ
Lựa chọn trình quản lý
0 đ
Thành tiền: 1.860.000 đ
Tổng tiền: 1.860.000 đ