1Giỏ hàng
2Tài khoản
3Thanh toán
4Hoàn thành


Tên dịch vụ Thời hạn Thành tiền
Dịch Vụ Hosting Shop Online
1 năm 1.260.000 đ Tiết kiêm: 100.000
3 tháng 315.000 đ (105.000/th)
6 tháng 630.000 đ (105.000/th)
1 năm 1.260.000 đ (105.000/th)
2 năm 2.520.000 đ (105.000/th)
3 năm 3.780.000 đ (105.000/th)
4 năm 5.040.000 đ (105.000/th)
5 năm 6.300.000 đ (105.000/th)
1.260.000 đ
Tên miền
0 đ
Lựa chọn trình quản lý
0 đ
Thành tiền: 1.260.000 đ
Tổng tiền: 1.260.000 đ