1Giỏ hàng
2Tài khoản
3Thanh toán
4Hoàn thành


Tên dịch vụ Thời hạn Thành tiền
Dịch Vụ Hosting Unlimited 2
1 năm 1.188.000 đ Tiết kiêm: 100.000
3 tháng 297.000 đ (99.000/th)
6 tháng 594.000 đ (99.000/th)
1 năm 1.188.000 đ (99.000/th)
2 năm 2.376.000 đ (99.000/th)
3 năm 3.564.000 đ (99.000/th)
4 năm 4.752.000 đ (99.000/th)
5 năm 5.940.000 đ (99.000/th)
1.188.000 đ
Tên miền
0 đ
Lựa chọn trình quản lý
0 đ
Thành tiền: 1.188.000 đ
Tổng tiền: 1.188.000 đ