1Giỏ hàng
2Tài khoản
3Thanh toán
4Hoàn thành


Tên dịch vụ Thời hạn Thành tiền
Dịch Vụ Hosting Unlimited 1
1 năm 708.000 đ Tiết kiêm: 100.000
3 tháng 177.000 đ (59.000/th)
6 tháng 354.000 đ (59.000/th)
1 năm 708.000 đ (59.000/th)
2 năm 1.416.000 đ (59.000/th)
3 năm 2.124.000 đ (59.000/th)
4 năm 2.832.000 đ (59.000/th)
5 năm 3.540.000 đ (59.000/th)
708.000 đ
Tên miền
0 đ
Lựa chọn trình quản lý
0 đ
Thành tiền: 708.000 đ
Tổng tiền: 708.000 đ