1Giỏ hàng
2Tài khoản
3Thanh toán
4Hoàn thành


Tên dịch vụ Thời hạn Thành tiền
Dịch Vụ Hosting Doanh Nghiệp Mới
1 năm 900.000 đ Tiết kiêm: 100.000
3 tháng 165.000 đ (55.000/th)
6 tháng 330.000 đ (55.000/th)
1 năm 900.000 đ (75.000/th)
2 năm 1.800.000 đ (75.000/th)
3 năm 2.700.000 đ (75.000/th)
4 năm 3.600.000 đ (75.000/th)
5 năm 4.500.000 đ (75.000/th)
900.000 đ
Tên miền
0 đ
Lựa chọn trình quản lý
0 đ
Thành tiền: 900.000 đ
Tổng tiền: 900.000 đ