1Giỏ hàng
2Tài khoản
3Thanh toán
4Hoàn thành


Tên dịch vụ Thời hạn Thành tiền
Dịch Vụ Hosting Sinh Viên
1 năm 420.000 đ Tiết kiêm: 100.000
3 tháng 75.000 đ (25.000/th)
6 tháng 150.000 đ (25.000/th)
1 năm 420.000 đ (35.000/th)
2 năm 840.000 đ (35.000/th)
3 năm 1.260.000 đ (35.000/th)
4 năm 1.680.000 đ (35.000/th)
5 năm 2.100.000 đ (35.000/th)
420.000 đ
Tên miền
0 đ
Lựa chọn trình quản lý
0 đ
Thành tiền: 420.000 đ
Tổng tiền: 420.000 đ